logo2

 

Zakład Techniczny

Spółdzielni Mieszkaniowych S.A.

20-628 Lublin, UL. Skrzetuskiego 12

Tel: (81) 524 17 66

Faks: (81) 524 51 39

e-mail: biuro@ztsm.pl

Całodobowe Pogotowie Techniczne
- hydroforowe: 81 532 37 91
- inst. wodociągowych: 81 532 37 91
- inst. kanalizacyjnych: 81 532 37 91
- inst. elektrycznych: 81 532 37 91
- domofonowe: 535 544 529


slide4
slide9
slide8
slide2
slide1

Pogotowie techniczne

Pogotowie Dźwigowe
- całodobowy punkt dyspozytorski rejestrujący zgłoszenia awarii i uszkodzeń
- uwalniania ludzi z kabiny całodobowo we wszystkie dni miesiąca
- wyłączanie konserwowanych urządzeń z eksploatacji na skutek zdarzeń lub stanu technicznego zagrażającego życiu i mieniu, całodobowo.
- przekazywanie przyjętych zgłoszeń nie objętych niniejszą ofertą do innych służb między innymi: Zakładów Energetycznych, Straży Pożarnej i jednostek Policji, zależnie od kompetencji tych służb oraz od potrzeb zabezpieczenia mienia Zleceniodawcy,
- usuwania bieżących usterek i innych niesprawności w pracy konserwowanych urządzeń w godzinach 7.00-22.00, których zakres nie wykracza poza czynności objęte konserwacją

Pogotowie hydroforowe
- usuwanie awarii urządzeń hydroforowych
- zapewnienie ciągłości dostawy wody do mieszkań.

Pogotowie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych
- wyłączanie urządzeń w  przypadku awarii I lub II strefy Pogotowie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych  - usuwanie awarii instalacji elektrycznej – przeprowadzenie czynności mających na celu przywrócenie dopływu energii elektrycznej na odcinku   linii zasilającej od złącza do licznika mieszkania lokatorskiego tj. wymiana wstawek, główek bezpiecznikowych i mostkowanie uszkodzonych     elementów tablic rozdzielczych, oraz czynności mające na celu usunięcie zagrożenia użytkowników poprzez przywrócenie ciągłości przewodu   zerowego lub  uziemiającego.
- usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku – czynności   zabezpieczających przed zniszczeniem mienia (zamknięcie   najbliższego zaworu, zasuwy wodociągowej, wypompowanie wody stanowiącej zagrożenie dla konstrukcji budynku)
- czynności przywracające dopływ zimnej wody do  mieszkań (wymiana głowic, łączników,uszczelnień)
- czynności przywracające drożność instalacji kanalizacyjnej tj. przepchanie pionu   kanalizacyjnego, przykanalików

slide9